Video enhancement software and beyond

Annual General Meeting

Annual General Meeting 2022

The 2022 Annual General Meeting will take place in Uppsala on May 19.

Nomination Committee
The nomination committee of Imint Image Intelligence AB (Imint) for the AGM 2022 has been appointed. According to the decision at the AGM 2021, the nomination committee shall consist of representatives from the three major shareholders. The members of the nomination committee are Öjvind Norberg (Board and Management Öjvind Norberg AB), Peter Ekerling and Jonas Fridh. Öjvind Norberg is Chairman of the Nomination Committee.

Notice for annual general meeting 2022

Warrant for annual general meeting 2022

Bolagsordning 2022

Villkor för teckningsoptioner, IMINT 2022

Styrelsens förslag - riktad emission av teckningsoptioner, IMINT 2022

Annual General Meeting 2021

The 2021 Annual General Meeting will take place in Uppsala on May 10.

Nomination Committee
The nomination committee of Imint Image Intelligence AB (Imint) for the AGM 2021 has been appointed. According to the decision at the AGM 2020 and Extra GM 2020, the nomination committee shall consist of representatives from the three major shareholders. The members of the nomination committee are Öjvind Norberg (Board and Management Öjvind Norberg AB), Peter Ekerling and Andreas Ullman. Öjvind Norberg is Chairman of the Nomination Committee.

Viktig information

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730–9751 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

A1. Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 30 april 2021, och
  2. senast fredagen den 7 maj 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten

Formulär för poströstning IMINT 2021

Notice for annual general meeting 2021

Warrant for annual general meeting 2021

Annual General Meeting 2020

The 2020 Annual General Meeting will take place in Uppsala on May 11.

Nomination Committee

The nomination committee of Imint Image Intelligence AB (Imint) for the AGM 2020 has been appointed. According to the decision at the AGM 2019, the nomination committee shall consist of representatives from the three major shareholders. The members of the nomination committee are Öjvind Norberg (chair), Board Management AB, Hans Thomsen and Peter Ekerling. Katarina Bonde, chair of the board of directors, is also part of the nomination committee.

Viktig information

För att minska risken för spridning av det nya coronaviruset Covid-19 har IMINT beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder inför årsstämman.

Målsättningen är att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Detta kan till exempel innebära att anföranden och presentationer kortas ned. Någon förtäring kommer inte heller att erbjudas i anslutning till stämman.

IMINT påminner sina aktieägare om den möjlighet som finns att inte delta i stämman personligen. Aktieägarna kan istället utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Aktieägare som är sjuka, har sjukdomssymtom, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör delta genom ombud. Fullmaktsformulär för ombud finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.weareimint.com.

Det kommer att erbjudas möjlighet att lyssna på anföranden via länk. Mer information om hur detta går till, meddelas de som anmäler sig via ombud.

IMINT följer utvecklingen av smittspridning och myndigheternas direktiv noga och publicerar vid behov uppdaterad information på bolagets webbplats www.weareimint.com

Notice for annual general meeting 2020

Warrant for annual general meeting 2020

Annual General Meeting 2019

The 2019 Annual General Meeting will take place in Uppsala on May 13.

Nomination Committee
The nomination committee of Imint Image Intelligence AB (Imint) for the AGM 2019 has been appointed. According to the decision at the AGM 2018, the nomination committee shall consist of representatives from the three major shareholders. The members of the nomination committee are Öjvind Norberg (chair), Board Management AB, Hans Thomsen and Peter Ekerling. Katarina Bonde, chair of the board of directors, is also part of the nomination committee.

Notice for annual general meeting 2019

Warrant for annual general meeting 2019

CEO presentation at AGM 2019

Notice for annual general meeting 2018

Warrant for annual general meeting 2018

CEO presentation at AGM 2018

Minutes of from AGM 2018

Annual General Meeting 2017

The Imint 2017 Annual General Meeting was held on May 8 in Uppsala.

CEO presentation at AGM 2017

Minutes of from AGM 2017

Proposals and Press Release for AGM 2017

Notice for AGM 2017

Don’t miss out!

Get news, articles, insights and discussion about the latest video enhancement technology to your inbox by submitting your email.Got a question?

Welcome to fill in the form below and leave your question here. Thanks.


IMINT

We’re all about video enhancement

Book a Demo