Video enhancement software and beyond

FAQ

Frekventa frågor och svar (FAQ)

Bolaget får många frågor angående Imints produkter, kunder och marknad. Här nedan följer några av alla frågor som kommer till oss och våra svar till dem.

I den här PDF:en har vi sammanställt frågor och svar från vår webcast den 24 februari 2017.

Klicka här för att se en sammanställning av frågor och svar från vår webcast den 24 april och 22 augusti 2017.

Frågor och svar

Varför kan ni inte avslöja vem kunden är i det 3-åriga licensavtalet som publicerades i slutet av oktober?

SVAR: Önskemålet och ståndpunkten från Imints sida är som regel att kunna nämna kunder och produkter eftersom det har ett marknadsföringsvärde och för att kunna delge marknaden informationen.

Huvudregeln från framförallt större kunder är dock att hög sekretess krävs och avtalas med oss. Sekretess gäller ofta från tidig utvärdering och går vidare in i utvecklings- eller licensavtal. Det hör till undantagen att större teknikbolag, som till exempel mobiltelefontillverkare, publicerar information om vilka underleverantörer av mjukvara som medverkat i en viss produkt och det gäller naturligtvis inte bara vår mjukvara. Rena mjukvaruleverantörer skiljer sig därför från andra underleverantörer, där det relativt lätt går att efterforska vilka komponenter som sitter i en viss produkt.

Anledningarna bakom de stränga sekretesskraven kan vara många. Smartphone-marknaden är en mycket konkurrensutsatt marknad där varje leverantör önskar begränsa spridning av information som kan gagna konkurrenter. Förutom detta kan det finnas situationer där vi av förhandlings- och försäljningstaktiska skäl behöver undanhålla viss information. Sådana avvägningar sker alltid utifrån bolagets bästa.

Men önskemålet från vår sida är, som sagt, att kommunicera att vi finns med i en produkt och gör det i så fall via pressmeddelande eller via nyhetsuppdateringar på vår hemsida.

Kan ni meddela ett datum när nästa produkt med er mjukvara släpps?

SVAR: Det är alltid kunden som bestämmer när de väljer att lansera sina produkter samt vad och hur de vill kommunicera i samband med lanseringen. Det kan innebära att även om en av våra lösningar är integrerad i en viss produkt, så har vi inte alltid tillåtelse av kunden att bekräfta det.

I de fall vi har en överenskommelse att vi kan berätta om att vi finns med i en produkt, kommunicerar vi det som huvudregel så snart vi kan via våra egna kanaler. Det sker endera via ett officiellt pressmeddelande om vi bedömer informationen som väsentlig, eller via nyhetsuppdatering på Imints hemsida eller på annat sätt i vår kundmarknadsföring

Vissa kunder föredrar att först genomföra sina lanseringar och därefter tillåter de sina underleverantörer att kommunicera sin medverkan i produkten. Därför kan det bli en fördröjning mellan det att vi tecknar avtal och att vi kan bekräfta att våra produkter finns med i telefonen.

Kommunicerar ni alla lanseringar av produkter med era produkter i?

SVAR: Det är alltid slutkunden som bestämmer när de ska lansera sina produkter samt hur de vill kommunicera i samband med lanseringen. Om och när slutkunden har godkänt att vi får kommunicera att vi finns med i deras produkt, kommunicerar vi i våra egna kanaler att vi finns med om det inte är till skada för bolaget och att vi bedömer informationen som väsentligt.

Vi gör det i så fall via en nyhetsuppdatering på vår egen hemsida eller genom att distribuera ett pressmeddelande. I praktiken innebär det att även om en av våra lösningar är integrerad i en viss produkt, så har vi inte alltid tillåtelse av kunden ifråga att bekräfta det.

Varför kan ni inte informera när nya produkter med era lösningar är på väg ut på marknaden?

SVAR: Det är alltid slutkunden som bestämmer när, vad och hur de väljer lansera sina produkter samt hur de vill kommunicera i samband med lanseringen. Det kan inte vi som underleverantör bestämma.

Kan Vidhance finnas i en lanserad smartphone utan att vi vet något om det?

SVAR: Ja, vår lösning kan finnas i en lanserad smartphone men p g a sekretessavtal så kan vi inte kommunicera eller kommentera det och har inte möjlighet att svara på specifika frågor.

Kan en redan lanserad smartphone uppdateras med Vidhance i efterhand?

SVAR: Ja, våra lösningar kan installeras i efterhand i samband med en mjukvaruuppdatering från smartphonetillverkaren.

Kommer ni i framtiden kommunicera att Vidhance funktioner finns integrerade i icke namngivna smartphones?

SVAR: Det är inte uteslutet att vi kommer att göra det men det kommer i så fall att ske retroaktivt, exempelvis via delårsrapporter eller nyhetsuppdateringar på vår hemsida.

Angående ert första avtal med BQ. Får de använda Vidhance redan nu om de vill?

SVAR: Ja, de har köpt vår funktion Vidhance Video Stabilization och kan använda den i deras smartphones.

Kan inte en ”app” göra det som er mjukvara gör?

SVAR: Inte fullt ut. En del av Vidhance-funktionerna ligger i telefonens så kallade app-lager, till exempel användarinterface. För att få bästa möjliga prestanda och möta hårda realtidskrav och hög videoupplösning, behöver delar av mjukvaran integreras i djupare och mer hårdvarunära lager. Beroende på dator plattform och andra val av komponenter i telefonen så blir arbetet med intrimning och optimering olika stort.

Arbetar ni med patent?

SVAR: Ja, vi har ett aktivt patentarbete. I samband med nyemissionen i november 2016 har vi också förbättrat förutsättningarna att bli än mer aktiva och metodiska i det arbetet. Som övergripande princip arbetar vi främst med system- och konceptpatent och inte med algoritmpatent, då det är svårare att skydda i praktiken. Våra beslut om att ansöka om patent eller inte är alltid en avvägning mellan skyddsvärde och att genom den publika ansökan i sig röja våra uppfinningar. Vi samarbetar i patentfrågor med erfarna patentingenjörer och -jurister.

Fokuserar ni på andra områden än Smartphones?

SVAR: Vårt fokus ligger just nu på konsumentmarknaden för mobila enheter, men tekniken kring exempelvis autonoma bilar och artifical intelligence är definitivt intressant, eftersom det ligger nära det vi gör. I dagsläget har vi emellertid fullt fokus på att etablera oss på smartphonemarknaden och närliggande segment inom konsumentelektronik och adresserar nya områden i mindre grad. Om det ändras framöver så kommer vi att kommunicera via våra offentliga kanaler.

Det är känt att ni klarar av 4k, men har ni några praktiska och teoretiska övre begränsningar vad det gäller antal pixlar?

Specifika tekniska frågor som inte besvaras i vårt publikt tillgängliga marknadsmaterial svarar vi som huvudregel på enbart i kundkommunikation. Information angående våra produkter och vad de gör finns under sektionen Products.

I vilken utsträckning är de olika funktionerna i er produktfamilj Vidhance klara? Hur definierar ni själva att en produkt är klar? Är Live Auto Zoom klar eller inte?

SVAR: Vi marknadsför våra funktioner inom Vidhance som produkter (“solutions” på engelska). Vi har valt att ha funktionalitet och användarupplevelse som utgångspunkt, exempelvis ”Video Stabilization” och ”Live Auto Zoom”. En del av produktens färdigställande sker i samarbete med kund, till exempel optimering av prestanda eller design av användarupplevelse. Lösningen för kunden är helt klar när den är integrerad och funktion samt prestanda är validerad på kundens plattform.

Förenklat kan vår försäljning- och leveranscykel beskrivas i tre steg; 1) klar för försäljning 2) klar för integration och 3) klar för lansering av slutprodukten. Live Auto Zoom är nu i fasen ”klar för integration”.

Samtidigt med dessa kundspecifika faser, pågår kontinuerlig vidareutveckling av våra produkter, baserat på både egna önskemål och förslag från kunder.

Vad är er burn rate per månad? Hur länge räcker er kassa?

SVAR: Vi gör inte enskilda uttalanden om vår finansiella utveckling och svarar inte på specifika frågor kring nyckeltal. Allmänheten kan ta del av våra finansiella rapporter som finns på Imints hemsida, under fliken Investor Relations och utifrån det göra egna analyser.

Aktiekursen har gått ned, är det läge att investera i er aktie?

Vi har som princip att inte kommentera rykten, spekulationer, aktieanalyser eller aktiens prissättning. En investering i värdepapper är förenad med risker. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Allmänheten kan ta del av våra finansiella rapporter som finns på vår hemsida och utifrån det göra egna analyser.

Redeye’s intervju med Imints VD Andreas Lifvendahl från september 2016:

Finns det möjlighet att testa er produkt i sin egen mobil?

SVAR: Nej, inte i dagsläget men eftersom vi valt att lägga vårt marknadsföringsfokus på varumärket Vidhance har vi lanserat en hemsida där vi demonstrerar våra produkter i både text och i nyproducerade filmer som tydligt illustrerar funktionerna. Vår affärsmodell nu är att integrera vår mjukvara direkt i operativsystemet Android. Våra funktioner finns därför med i telefonen redan när den kommer från fabrik vilket alltså är en annan lösning än att släppa fristående appar som kan laddas ner och installeras av konsumenter. Bakgrunden till det vägvalet är att vi bedömt det mest gynnsamt ur ett både tekniskt och kommersiellt perspektiv.

Hur får ni betalt för er mjukvara och hur mycket?

SVAR: Affärsmodellen mot smartphonetillverkarna bygger i första hand på en licensavgift per enhet vilket är en etablerad modell mellan tillverkarna och dess underleverantörer. Från fall till fall diskuteras också olika typer av fasta avgifter för licensiering av verktyg och teknisk support. Där gör vi avvägningar kring hela affärens värde och eventuellt garanterade volymer av våra kunder. Vi får många frågor om hur mycket vi får betalt per licens men av konkurrensskäl, både för säljare och köpare, är det branschpraxis att inte kommunicera specifika avtal. Olika funktioner i produktfamiljen Vidhance kan dessutom prissättas olika, beroende på vilket mervärde det ger för telefontillverkaren, och hur konkurrenssituationen ser ut.

Hur kommunicerar ni med investerare?

SVAR: Vår kommunikation med marknaden sker primärt via kvartalsrapporter. Vid större bolagshändelser publicerar vi pressmeddelanden. Vi kommunicerar inte direkt med individuella investerare eftersom hela marknaden måste få likvärdig information vid samma tidpunkt. Vi genomför ibland presentationer men eftersom vi är i en fas med intensivt arbete med produktoptimeringar och kundutvärderingar väljer vi att lägga vårt fokus på den operationella verksamheten. Om man vill erhålla pressmeddelanden på uppdateringar från Imint kan man göra det via aktietorget.se.

Jag vill understryka att det är väldigt inspirerande med det intresse och den uppriktiga nyfikenhet som finns kring vårt bolag och vår teknik. Vi önskar så klart att vi både hade mer tid och formellt utrymme att svara på alla frågor vi får men vi tror i slutändan att våra ägare stödjer vårt hårda fokus på den operativa affärsverksamheten. Som snabbväxande bolag är det många ledningsfunktioner som är under uppbyggnad vilket gör att vi än tydligare behöver lägga all ledningskraft på kunder och affärer.

Hur står sig er produkt i förhållande till konkurrenternas?

SVAR: Vi upplever själva att vi har en god position på världsmarknaden för att analysera, optimera och förbättra video i realtid. Vi tror också vi har en fördel av att ha ett starkt fokus på vår nisch och att vi ständigt arbetar på att vidareutveckla och optimera nya produkter och funktioner. Sen tror vi, precis som inom andra marknader, att det kommer finnas utrymme för flera leverantörer. Specifikt för vår mest mogna produkt — videostabilisering — har vi alltid ambitionen att komma vinnande ur tekniska utvärderingar mot våra konkurrenter. Som ofta inom imaging finns inga tydliga och väletablerade mätmetoder som mäter subjektiv användarupplevelse av video. Varje kundutvärdering har därför sina egna spelregler och kundkrav. Dessutom finns variationer i de tekniska förutsättningarna från telefonplattformarna, så att ge något entydigt svar om vår position jämfört med konkurrenter är svårt. Lite mer övergripande är vår positioneringsstrategi att göra få, men väl uttänkta, funktioner som ger störst användarnytta för konsumenterna. Detta för att, där det är möjligt, ligga steget före i den kommoditisering som alltid sker i högt tempo i högvolymmarknader.

Hur går säljprocessen till?

SVAR: Generellt är vår säljprocess klassisk ”strategic account management”. Den valda säljstrategin beror på att det totala antalet kunder smartphonetillverkare är begränsat men varje specifik kund är ofta mycket stor och har en komplex organisation. Inom kundens organisation är både produktgrupper för kamerafunktioner och user experience mjukvara inblandade, liksom strategisk produktledning och inköp. Det stora antalet individer och produktgrupper som är involverade inom kundens organisation gör givetvis att säljprocessen med utvärdering och förhandlingar vanligtvis tar lång tid.

Varför har ni valt att fokusera mot Asien och vilka marknader är intressanta?

SVAR: Orienteringen mot Asien fortsätter och den lokala försäljningsbearbetningen från vårt Shanghai kontor har fått bra fart. Idag har vi två lokala medarbetare med ansvar för försäljning respektive kundsupport och vi förutser rekrytering av ytterligare personal i Kina. Andra viktiga marknader som vi tidigare nämnt är Taiwan och Sydkorea och vi har även påbörjat bearbetning av den japanska marknaden. Vårt fokus på Asien i allmänhet och Kina i synnerhet, är en naturlig följd av den primära målgrupp vi har valt som är tillverkare av smartphones. Där vi ser både störst tillväxt och bredd i antal aktörer, men givetvis är alla telefontillverkare intressanta för oss oavsett geografi. Framförallt de som har attraktiva volymer eller volymtillväxt och som har telefoner mot high-end segmentet.

Andra segment på marknaden för konsumentelektronik är givetvis också intressanta. Vår basteknik kan passa bra in och ge mervärde på andra sätt än förintegrerade i smartphones. Det kan dels röra mer klassiska konsumentprodukter inom rörlig bild, t ex de nu populära action-kamerorna, men även system som inte utgår från hårdvaruprodukter, där vi uttrycker oss lite vagt i termer av sociala och digitala medier. Anledningen till vagheten här är att hålla förväntningarna på rätt nivå. Vi är ett relativt litet team som måste ta ett steg i taget.

Don’t miss out!

Get news, articles, insights and discussion about the latest video enhancement technology to your inbox by submitting your email.Got a question?

Welcome to fill in the form below and leave your question here. Thanks.


IMINT

We’re all about video enhancement